Berlin tales
SILENCI/S
Ricard Aymar - Albert Bayona - Ferran Blancafort - Félix Blume - Carme Garolera - Pep Mata - Jordi Tolosa - Ignasi Villares, a cura de Jordi Tolosa

ACVIC, Centre d'Arts Contemporànies
26.01.2018 – 31.03.2018, Inauguració, divendres 26 de gener a les 19 h

Els espais físics. El silenci com a buit. El silenci des d’un vessant físic i corpori. Parlar d’aquest “tall” entre el so i el no so. Entre el so i el silenci. El silenci a la natura. L’espai -territori- versus l’individu. La mirada a l’exterior i la contemplació del paisatge sense la presència de l’ésser humà. La potència del buit com a generador. Notar l’absència és un inici d’analitzar-la. El silenci individual. L’individu enfrontat a si mateix, amb l’atenció posada en el més profund, essencial i generador silenci. La societat. El llenguatge i el silenci com a elements vertebradors del pensament, la cultura i l’art. El silenci de la mort. El buit, l’absència i la pèrdua. El final de la vida i la relació amb el que queda. El silenci com a element d’inici i final.
+informació

SILENCE/S
Physical space. Silence as void. Silence in its physical and corporeal aspect.
Addressing the «clean-cut» edge between sound and no-sound, between sound and silence. Silence in nature. Open space – landscape – versus the individual. The wide perspective and the contemplation of the countryside without the presence of the human being. The power of void as generator. Taking note of absence is the beginning of analysing it. 
Individual silence. The individual confronts itself, attention fixed on the deepest, most essential and generative silence. Society. Language and silence as articulators of thought, culture and art. The silence of death. Void, absence and loss. The end of life, and the relationship with what remains. Silence as beginning and end.
more information