POBLE
albert bayona
KOLEKTIVism
AlternativeFilmVideo, BELGRAD
12-16 dec.2018

Alternative Film Video i Doplgenger van oferir a Images Contre Nature (ICN) el disseny d'un programa sobre el tema "collectivisme".
Els comissaris, Hélène Bez i Claude Ciccolella, van dissenyar, "All We Need" (Tot el que necessitem) el vídeo Poble forma part d'aquest programa que es presentarà a Belgrad en el marc de KOLEKTIV.

El col·lectiu (lat. Collectivum) és un substantiu col·lectiu que, en forma singular, denota una multitud d'individualitats, és a dir, un conjunt de persones relacionades amb el treball i els interessos comuns. Els esforços col·lectius en l'era del modernisme en forma de col·lectivització de rols artístics, funcions i personalitats van ser el primer intent real de desenvolupar una alternativa viable a la vida social dels consumidors. Aquestes veus col·lectives i el discurs en nom d'una nació, classe o humanitat tenien un objectiu: modelar una mena d'existència grupal i esborrar fronteres entre subjectes i subjectivitat, reduir el paper d'un autor individual i posar èmfasi en la sinergia de la totalitat de totes les parts constitutives. Des de grups artístics a través de clubs de cinema fins a moviments neoavantguarda, el col·lectivisme després de la Segona Guerra Mundial marca un canvi en la pràctica d'artistes que se centren en l'art com a institució cap a una participació activa en l'àmbit de la cultura de masses. L'ideal del col·lectivisme ja no s'havia de realitzar en el pla social, sinó en el marc de l'intercanvi cultural. La recerca del col·lectivisme ja no descansava a trobar l'únic representant avantguardista de l'esforç social sinó que es va formar en identitats desplaçades i canviants. La característica més important del fenomen col·lectiu és que sempre planteja qüestions de condicions de producció socials i econòmiques més àmplies que sempre són col·lectives independentment del fenomen extern, de manera que el col·lectivisme demostra la capacitat de connectar el passat i el present.

Poble / Amb l’esclat de la Guerra Civil, el comitè revolucionari CNT-UGT confisca el Ritz i el conseller d’Economia, Josep Tarradellas, es veu forçat a donar-hi el vistiplau. Se’l bateja com a Hotel Gastronòmic número 1. Locals d’emmagatzematge i distribució de queviures. Escorxador, fàbriques d’embotits, de pastes alimentàries, indústria de transformació de productes lactis i fàbrica de galetes Victòria, on es fa el “Postres del milicià”. Camions de repartiment pels carrers de Barcelona. Ciutadans recollint les seves racions a l’economat de Santa Coloma. L’hotel Ritz de Barcelona convertit en “Hotel gastronòmic número 1”, amb emblemes d’UGT i de la CNT; imatges de les cuines i del menjador on brigades de cambrers serveixen a comensals populars, asseguts en llargues taules.
Observacions / El 17 d’octubre de 1936 va desaparèixer el Comitè de Proveïments, productor d’aquesta pel·lícula, substituït pel Departament de Proveïments de la Generalitat. Aquesta pèrdua de poder polític de la CNT, juntament amb la nova situació creada per la implantació de la targeta de racionament, a causa de les dificultats que tenia la República per alimentar la població de les grans ciutats, va haver de ser la responsable que aquesta pel·lícula no arribes a ser exhibida, doncs, en efecte, semblaria improcedent l’exhibició de tanta abundància alimentària en una situació on es va decretar el racionament.

 

https://www.facebook.com/alternativefilmvideo/
http://www.doplgenger.org/
https://transimage.org/
Dom kulture Studentski grad

https://p-silo.org/
https://www.facebook.com/imagescontrenature

Collective (lat. collectivum) is a collective noun that in the singular form denotes a multitude of individuality, that is, a set of people associated with common work and interests. Collective efforts in the era of modernism in the form of collectivisation of artistic roles, functions and personalities were the first real attempt to develop a viable alternative to consumer social life. These collective voices and speech in the name of a nation, class or mankind had one goal - to shape a kind of group existence and to erase boundaries between subject and subjectivity, to diminish the role of an individual author and to emphasise the synergy of the totality of all the constituent parts. From artistic groups through cinema clubs to neo-avantgarde movements, collectivism after the Second World War marks a shift in the practice of artists with a focus on art as institution towards an active involvement in the field of mass culture. The ideal of collectivism was no longer to be realized in the social plan, but within the framework of cultural exchange. The pursuit of collectivism no longer rested on finding the unique avant-garde representative of social effort but formed into displaced and changeable identities. The most important feature of the collective phenomenon is that it always raises issues of wider social and economic conditions of production that are always collective regardless of the external phenomenon, thereby collectivism shows the ability to connect the past and the present.
Poble / A few days after the outbreak of the Spanish Civil War in 1936, the Ritz was taken over by the trade unions and turned into the “Gastronomic Hotel No.1”. A picture of Lenin was hung in the hall and “collective dining rooms” were established.

Storage rooms and distribution of provisions. Slaughterhouse, sausage factories, pastries, dairy processing industry and the Victoria biscuit factory, where the typical “miliciano" dessert is made. Delivery trucks throughout the streets of Barcelona. Citizens collecting their rations in the "Santa Coloma" commissary. The Ritz Hotel in Barcelona converted into “Gastronomic Hotel No. 1”, with the emblems of UGT (the general union of workers) and CNT (the national confederation of work); images of the kitchens and the dining room where teams of waiters serve popular dinners, seated at long tables.
Observations / On October 17, 1936 the provisions committee disappeared, producer of this film, replaced by the Department of Supplies from the Catalonian government. This loss of political power of the CNT, together with the new situation created by the implementation of the ration card, due to the difficulties that the Republic had, in order to feed the population of large cities, should be responsible for this film not being broadcast, since it would seem inappropriate to expose such mass food in a situation when rationing began.

unsubscribe from this list