Monday to Friday <<
 

2008

DV 15:30

 


An audiovisual about environment change and human interference in landscape by alien elements, digitally recreated which boost incoherence between scenes, captured in devastated surroundings located purposely with daily settings. Five accounts linked conceptually in their outcome, ironically set in the five weekdays.


 
 

   
 

www.lapanera.cat // lapaneraterritori // www.nyfilmvideo.com // www.splitfilmfestival.hr

  www.shortfilmcenter.org
 
 
   
  Un audiovisual sobre l'alteració del medi ambient i la intervenció humana en el paisatge mitjançant elements aliens, recreats per tècniques digitals que incrementen la incoherència de les escenes, filmades en entorns degradats buscats a tal efecte i no per això menys normals i quotidians. Cinc histories conceptualment unificades en el seu desenllaç, ubicades irònicament en els cinc dies feiners de la setmana.
   
 
   
  Un audiovisual sobre la alteración del medio ambiente y la intervención humana en el paisaje mediante elementos ajenos, recreados por técnicas digitales que incrementan la incoherencia de las escenas, filmadas en entornos degradados buscados a tal efecto y no por ello menos normales y cotidianos. Cinco historias conceptualmente unificadas en su desenlace, ubicadas irónicamente en los cinco días laborables de la semana.
   
 
   
 
   
 
   
 

Amb Monday to Friday, ha filmat i construït digitalment (píxel a píxel) una obra audiovisual que aborda diferents paisatges transformats per l’acció de l’home, que al seu torn son alterats pel propi artista mitjançant elements aliens, recreats amb tècniques digitals i que incrementen la incoherència i el soroll visual d’unes escenes filmades en entorns degradats. Espais que l’artista ha buscat premeditadament a fi i efecte de genera certa incomoditat enfront una quotidianitat que hem assumit sense cap mena d’oposició o crítica. Són cinc històries que s’unifiquen a partir del tema del paisatge i el desenllaç que el deconstrueix. Alhora, les cinc narracions audiovisuals, d’una manera irònica, són ubicades temporalment en els cinc dies feiners de la setmana.

con Monday to friday, ha filmado y construido digitalmente (píxel a píxel) una obra audiovisual que aborda diferentes paisajes trasformados por la acción del hombre que, a su vez, son alterados por el propio artista mediante elementos ajenos, recreados con técnicas digitales y que incrementan la incoherencia y el ruido visual de unas escenas filmadas en entornos degradados. Se trata de espacios que el artista ha buscado premeditadamente con la intención de generar cierta incomodidad enfrente y opuesta a la cotidianidad que hemos asumido sin ningún tipo de oposición y crítica. 


texto, catalogo Territori Lleida, Centre d'Art La Panera,2010