Flux II <<
 

2014
08:50
music:Daniel Cabanzo, video:Albert Bayona

 

Flux II is the second version of Flux, from the Latin word “fluxus” which refers to the flow or the idea of transporting either information, materials or energy. Flux is originally on stereo format and it is inspired by the flow of life, where the idea of ??adapting images to the music becomes stronger, finally achieving an audio-visual work where the images and the music share a synergy which complements each other.

Flux plays with the sensation of the coming and going flow of people and situations that are perpetually changing and in constant movement, dying and being born and finally becoming an endless cycle of transformations in a continuous movement of "eternal return".


 

 

  Festival Signes de Nuit // Echofluxx 15 
  CV Daniel Cabanzo (PDF)
 
 

Flux II és la segona versió de Flux. Prové del llatí «fluxus» que fa referència al flux o la idea de transport ja sigui d'informació, de materials o d'energia. Flux és una peça inicialment en format estèreo inspirada en el flux de la vida, on poc a poc la idea d'adaptar imatges a la música es torna més present i es converteix en una peça audiovisual on les imatges i la música comparteixen una sinergia que es complementa.
Flux juga amb la sensació del flux de l'anar i venir de les persones i situacions que constantment estan canviant i en continu moviment, que moren i que neixen i que finalment es converteixen en un cicle de transformacions infinites, en un continu moviment de «eterns retorns».

 

Flux II es una segunda versión de Flux, del latín « fluxus » hace referencia al flujo o a la idea de transporte bien sea de información, de materiales o de energía. Flux es una pieza inicialmente acusmatica en formato estéreo inspirada en el flujo de la vida, poco a poco la idea de adaptar imágenes a la música se vuelve más fuerte y se convierte en una pieza audiovisual donde las imágenes y la música comparten una sinergia y se complementan.
Flux juega con la sensación del flujo del ir y venir de personas y situaciones que perpetuamente están cambiando y en continuo movimiento, que mueren y que nacen y que finalmente se convierten en un ciclo de transformaciones infinitas, en un continuo movimiento de « eternos retornos ».