News
<<
  

POBLE
albert bayona
KOLEKTIVism
AlternativeFilmVideo, BELGRAD
12-16 dec.2018

Alternative Film Video i Doplgenger van oferir a Images Contre Nature (ICN) el disseny d'un programa sobre el tema "collectivisme".
Els comissaris, Hélène Bez i Claude Ciccolella, van dissenyar, "All We Need" (Tot el que necessitem) el vídeo Poble forma part d'aquest programa que es presentarà a Belgrad en el marc de KOLEKTIV.

El col·lectiu (lat. Collectivum) és un substantiu col·lectiu que, en forma singular, denota una multitud d'individualitats, és a dir, un conjunt de persones relacionades amb el treball i els interessos comuns. Els esforços col·lectius en l'era del modernisme en forma de col·lectivització de rols artístics, funcions i personalitats van ser el primer intent real de desenvolupar una alternativa viable a la vida social dels consumidors. Aquestes veus col·lectives i el discurs en nom d'una nació, classe o humanitat tenien un objectiu: modelar una mena d'existència grupal i esborrar fronteres entre subjectes i subjectivitat, reduir el paper d'un autor individual i posar èmfasi en la sinergia de la totalitat de totes les parts constitutives. Des de grups artístics a través de clubs de cinema fins a moviments neoavantguarda, el col·lectivisme després de la Segona Guerra Mundial marca un canvi en la pràctica d'artistes que se centren en l'art com a institució cap a una participació activa en l'àmbit de la cultura de masses. L'ideal del col·lectivisme ja no s'havia de realitzar en el pla social, sinó en el marc de l'intercanvi cultural. La recerca del col·lectivisme ja no descansava a trobar l'únic representant avantguardista de l'esforç social sinó que es va formar en identitats desplaçades i canviants. La característica més important del fenomen col·lectiu és que sempre planteja qüestions de condicions de producció socials i econòmiques més àmplies que sempre són col·lectives independentment del fenomen extern, de manera que el col·lectivisme demostra la capacitat de connectar el passat i el present.

Poble / Amb l’esclat de la Guerra Civil, el comitè revolucionari CNT-UGT confisca el Ritz i el conseller d’Economia, Josep Tarradellas, es veu forçat a donar-hi el vistiplau. Se’l bateja com a Hotel Gastronòmic número 1. Locals d’emmagatzematge i distribució de queviures. Escorxador, fàbriques d’embotits, de pastes alimentàries, indústria de transformació de productes lactis i fàbrica de galetes Victòria, on es fa el “Postres del milicià”. Camions de repartiment pels carrers de Barcelona. Ciutadans recollint les seves racions a l’economat de Santa Coloma. L’hotel Ritz de Barcelona convertit en “Hotel gastronòmic número 1”, amb emblemes d’UGT i de la CNT; imatges de les cuines i del menjador on brigades de cambrers serveixen a comensals populars, asseguts en llargues taules.
Observacions / El 17 d’octubre de 1936 va desaparèixer el Comitè de Proveïments, productor d’aquesta pel·lícula, substituït pel Departament de Proveïments de la Generalitat. Aquesta pèrdua de poder polític de la CNT, juntament amb la nova situació creada per la implantació de la targeta de racionament, a causa de les dificultats que tenia la República per alimentar la població de les grans ciutats, va haver de ser la responsable que aquesta pel·lícula no arribes a ser exhibida, doncs, en efecte, semblaria improcedent l’exhibició de tanta abundància alimentària en una situació on es va decretar el racionament.

 

https://www.facebook.com/alternativefilmvideo/
http://www.doplgenger.org/
https://transimage.org/
Dom kulture Studentski grad

https://p-silo.org/
https://www.facebook.com/imagescontrenature

Collective (lat. collectivum) is a collective noun that in the singular form denotes a multitude of individuality, that is, a set of people associated with common work and interests. Collective efforts in the era of modernism in the form of collectivisation of artistic roles, functions and personalities were the first real attempt to develop a viable alternative to consumer social life. These collective voices and speech in the name of a nation, class or mankind had one goal - to shape a kind of group existence and to erase boundaries between subject and subjectivity, to diminish the role of an individual author and to emphasise the synergy of the totality of all the constituent parts. From artistic groups through cinema clubs to neo-avantgarde movements, collectivism after the Second World War marks a shift in the practice of artists with a focus on art as institution towards an active involvement in the field of mass culture. The ideal of collectivism was no longer to be realized in the social plan, but within the framework of cultural exchange. The pursuit of collectivism no longer rested on finding the unique avant-garde representative of social effort but formed into displaced and changeable identities. The most important feature of the collective phenomenon is that it always raises issues of wider social and economic conditions of production that are always collective regardless of the external phenomenon, thereby collectivism shows the ability to connect the past and the present.
Poble / A few days after the outbreak of the Spanish Civil War in 1936, the Ritz was taken over by the trade unions and turned into the “Gastronomic Hotel No.1”. A picture of Lenin was hung in the hall and “collective dining rooms” were established.

Storage rooms and distribution of provisions. Slaughterhouse, sausage factories, pastries, dairy processing industry and the Victoria biscuit factory, where the typical “miliciano" dessert is made. Delivery trucks throughout the streets of Barcelona. Citizens collecting their rations in the "Santa Coloma" commissary. The Ritz Hotel in Barcelona converted into “Gastronomic Hotel No. 1”, with the emblems of UGT (the general union of workers) and CNT (the national confederation of work); images of the kitchens and the dining room where teams of waiters serve popular dinners, seated at long tables.
Observations / On October 17, 1936 the provisions committee disappeared, producer of this film, replaced by the Department of Supplies from the Catalonian government. This loss of political power of the CNT, together with the new situation created by the implementation of the ration card, due to the difficulties that the Republic had, in order to feed the population of large cities, should be responsible for this film not being broadcast, since it would seem inappropriate to expose such mass food in a situation when rationing began.

unsubscribe from this list 

  

ELS MARGES. PRODUCCIONS AFECTIVES, POLÍTIQUES I ESTÈTIQUES DES DE DINS I FORA D’UN TERRITORI. centre d'art la panera, 27.10.2018 – 24.02.2019
Albert Bayona / Martin Llavaneras / Agnès Pe / Antoni Pinent / Bárbara Sánchez Barroso  

El títol «Els marges» fa al·lusió a la naturalesa dels treballs seleccionats, que volgudament se situen en oposició als sistemes de representació institucionalitzats en l’àmbit audiovisual. Són artistes que, com Albert Bayona, prefereixen rescatar i recontextualitzar metratges i filmacions ja existents, o com ara Antoni Pinent, indagar la història del cinema experimental i fer remakes d’obres clàssiques i fins i tot actualitzar-les i ampliar-ne el ressò mitjançant les noves possibilitats que ens ofereix la tecnologia. Seguint en l’àmbit audiovisual, Bárbara Sánchez Barroso aposta pel cinema d’exposició, cuidant-ne escrupolosament la forma i el contingut, però al marge del que és previsible i recognoscible. Per altra banda, també ens trobem artistes que desborden el concepte d’instal·lació, com Agnès Pe, i reprenen actituds que amplifiquen experiències performatives dels seixanta, com ho demostra Martin Llavaneras quan s’enfronta a la natura o al patrimoni cultural.   

Comissariat: Jordi Antas i Antoni Jové

El título «Los márgenes» alude a la naturaleza de los trabajos seleccionados, que queridamente se sitúan en oposición a los sistemas de representación institucionalizados en el ámbito audiovisual. Son artistas que, como Albert Bayona, prefieren rescatar y recontextualizar metrajes y filmaciones ya existentes, o como Antoni Pinent, indagar en la historia del cine experimental y hacer remakes de obras clásicas e incluso actualizarlas y ampliar su eco mediante las nuevas posibilidades que nos ofrece la tecnología. Siguiendo en el ámbito audiovisual, Bárbara Sánchez Barroso apuesta por el cine de exposición, cuidando escrupulosamente su forma y contenido, pero al margen de lo previsible y reconocible. Por otro lado, también encontramos artistas que desbordan el concepto de instalación, como Agnès Pe, y retoman actitudes que amplifican experiencias performativas de los sesenta, como lo demuestra Martin Llavaneras cuando se enfrenta a la naturaleza o al patrimonio cultural.  

Comisariado: Jordi Antas y Antoni Jové
Imagen: Antoni Pinent "Qr code film" 2017


http://www.lapanera.cat/index.html
unsubscribe from this list 

 

 

 

 

Kolektiv/Belgrado
12-16 desember-2018
Poble

----
santcorneliarts(2),Capella Sant Corneli
9-11/2-12-2018
Insensatez, Cosmonaut
----

Els Marges,Produccions Afectives,polítiques i Estètiques des de dins i fora d'un Territori
Centre d'art La Panera
27-10-2018/24-02-2019

----
Movies, Fundació Marguerida de Montferrato
21-09/15-12-2018

----
Intermediaciones,Medellin
16-19/10-18
Poble

----
Images contre nature,Marseille
3-8-juillet 2018
Poble

----
Silenci/s, Arts Santa Mònica, BCN
08.05-08.07.2018
Las Saladas

----
Time is love,Ex-New Centro di arte Contemporanea de Sulbiate (MB) Italia
3-6 Maggio,2018
Darrere la benzinera

---
Casablanca International Video Art Festival
Time is love. 24th-28th April 2018
Darrere la benzinera

----
Inventari General, Museu d'Art Jaume Morera
a partir del 5 d'abril de 2018
Variacions sobre una estètica racional
Núm 02-07...24
Darrere la benzinera

----
Time is Love, CCACentre for Contemporary Art,Glasgow
Darrere la Benzinera

----
TIME IS LOVE, Malta
Darrere la Benzinera
----
SILENCI/S, ACVIC Centre d'Arts Contemporànies
26-01/ 31-03-2018
Las Saladas

----
TIME IS LOVE,Curated by Kisito Assangi
Program 11th edition, February-December 2018
Darrere la benzinera
----
FILE VIDEO ART 2017,Electronic Language International Festival,Sao Paulo, Brazil.
The 18th edition of FILE, from 18 July to 3 September 2017.
Darrere la benzinera
----
ADAF 2017, Athens Digital Arts Festival, Athens.
18-21 May 2017, Historic Center of Athens
Postutopia, Darrere la benzinera
----
Silenci/s, Can Manyé Espai d'Art i Creació, Alella 
9 juny-2 juliol 2017
Las Saladas
----
Silenci/s,Sala dels Trinitaris, Vilafranca del Penedès
22 setembre-29 octubre, 2017
Las Saladas
----
WOW.05,Cologne Off 2017, 4th International Motion Festival 2017,Cyprus
11-14 May 2017
Darrere la benzinera
----
Minimovie Fest,Los Angeles, CA, US
May 26-27- 2017
Cosmonaut, Darrere la benzinera
----
INTERMEDIACIONES IV Muestra Videoarte,Medellin,Colombia.
3-6 Octubre 2017, Museo de Arte Moderno de Medellín.
Darrere la benzinera
----
WOW.06/ECUADOR,MIVA Festival Internacional Multidisciplinario Quito-Ecuador 
23-25 Agosto, 2017, Casa de la Cultura Ecuatoriana
Behind the gas station
----
Interference Festival,Gda?sku Poland
October 20-21-2017
Darrere la benzinera
----
Echofluxx 17 Festival of New Media,Prague
May 3-6- 2017
De-cadences & rubbish tape, music by Isandro Ojeda-García
Decadence, cosmonaut & love, video by Albert Bayona
----
Echofluxx 15,Prague
May 6-9-2015
Daniel Cabanzo, music and albert bayona, video
FluxII
----
Madatac 07. Madrid
20-24 Enero, 2016
CentroCentro Cibeles,Madrid
Cosmonaut
----
Spanish video art.Playground-av.Vienna
Mixed artist, Madatac
Cosmonaut
----  
ADAF2016,Athens
19-22 May,2016
Cosmonaut
----

The SHIFT Finland
Cosmonaut
----  
OSMOSIS - Audiovisual Media festival 2016,Taipei
Agost 18-26-2016
Cosmonaut
----  
MUCES Videoarte Transperiférico,Segovia
11Muestra de Cine Europeo, 16-22 noviembre 2016
Cosmonaut
----

Montacargas Hangar, Barcelona
29 julio 2016
Darrere la benzinera
----
PETITGALERIA
!7-setembre 23 octubre,2016
Darrere la benzinera
----
Shoah Film Collection, Cologne
Permanently Museum,2016
Sundays on the Edge of the Empire
----
Videoformes2015
18 mars au 4 avril, 2015
Clermont-Ferrand,France
Movies 01, Movies 02
----
CCALM,Museo de Almería
26-29 marzo 2015
Movies01
----
artvideoKOELN,Cologne
Experiences 01
TENRI Japanisch-Deutsche KulturWerstatt
16-05-2015
Movies01
----  
ADAF Athens Digital Arts Festival
May, 21-25-2015
Aerials
----
Hamaca // Museo Reina Sofía 2015
CATÁLOGO HAMACA // BIBLIOTECA DEL MUSEO REINA SOFÍA.
Movies 01, 02,04,Cosmonaut,Darrere la benzinera
----
BccN Barcelona Creative Commons Film Festival,MACBA.Barcelona
5-8 Juny 2015
Movies01
----
Under the Subway Video Art Night,Local Project Art Space,Long Island City, New York
June,14, 2014
Equilibrium/disequilibrium
----
ccVAD, Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid
19-27 Septiembre 2014
Movies01
----
ccBogota Festival
24-28 Septiembre 2014
Movies01
----
Festival Signes de Nuit. Paris
5-15 Décembre 2014
Flux II
----
Art i Viatge. Museu Morera, Lleida
Maig-Octubre 2014
Las Saladas
----
Four Horizons, El Puntal Fundació Lluís Coromina,Aphònica Festival,Banyoles
6 Juny 31 Juliol
2014
col·laboració amb escultura de Jordi Tolosa
Las Saladas
----
II Festival de Festivales, José Luis Borau,Muestras de cine en Aragón, Zaragoza
13-29 Marzo 2014
Paisatges al jardí
----
LOOP Festival 2014, Loft 85
30-31 Maig 2014
Equilibrium/disequilibrium
----
Accèssit,VII Premio Videoarte,El Almacén de las Artes.Astillero,Cantàbria
Mayo 2014
Equilibrium/disequilibrium
----
Certamen Internacional Videominuto,Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
22 Junio 2013
Paisatges al jardí
----

Bang. VI Festival Internacional de Video Arte de Barcelona 2013
Paisatges al jardí
----
Le TGV en 50 secondes,CO.AR.CO,Marseille, Capitale Européenne de la Culture
27 Septembre 2013
Paisatges al jardí
----
360º Around the Human Factor11th,el mur.net.International MitOst Festival - Leipzig (DE)
9-13 Okt. 2013
Paisatges al jardí
----
The Wrong Biennale 2013
Paisatges al jardí, Mapes d'Europa
----
Zel Art Project, Genève 2013
Zel Case-in the inside-Daniel Cabanzo
Case
----
La Bicicleta Azul 2012  Albacete
Paisatges al jardí
----
Encontres amb la Col·lecció 2, Museu d'Art Jaume Morera, Lleida
Setembre-Gener 2013
Núm 02-07...24, Variacions sobre una estètica racional.
----
Night, Signes de Nuit, Festival of Documentary Art and Audiovisual Creation. Paris
5-16 october 2011
Nuit
----
LÚMEN_EX . Universitat d' Extremadura. Museu d' Art Contemporani de Badajoz
Marzo 2011
Nuit
----
Off loop 2011. Barcelona
Maig 2011
Paisatges al jardí
----
Imaginarium II. "INSPIRATION" elmur. Galerie Wedding. Berlin
Juliol, Agost 2011
Paisatges al jardí
----
FICCAB 2011. Benalmadena
Agosto 2011
Paisatges al jardí
----
Proyectaragon 2011.Zaragoza
20 Noviembre 1 Diciembre 2011
Paisatges al jardí
----
Instantes de Paisaje 2011, CDAN.Huesca
Noviembre 2011
Paisatges al jardí
----
Territori Lleida, La Panera
26 Gener 25 Abril 2010
Monday to Friday
----
Videoinstal·lació al Mercat del Pla, Centre d’Art La Panera.Lleida
18 setembre 2010
Nuit d’été
----
Gènesi i evolució de la col·lecció, Museu d'Art Jaume Morera, Lleida
22 juliol 2009, 5 abril 2010
Núm 02-07...24, Variacions sobre una estètica racional.
----
Videoformes, Clermont - Ferrand
13-17 March 2007
Case
----
5a Biennal de Vic
Gener 2007
Case
----  
La Panera, Lleida
juliol 2008
Presentació Monday to Friday
----
New York International Independent Film and Video Festival, NY
Juliol Agost 2008
Monday to Friday
----
Split International Festival of New Film, Croatia
September 13-20, 2008
Monday to Friday
----
International Film Festival of India-Goa. Short Film Center, Goa. ( Premi Vasudha millor curt sobre Medi Ambient, the Vasudha Award for Best Environmental Short Film.)
----
Ajut per la creació artística i pensament contemporani de l'Entitat Autònoma de Difusió Cultural de la Generalitat. 
Ajut a la producció artística de la ciutat de Lleida, Ajuntament de Lleida. 
Centre d' Art la Panera. Lleida
----
H. Associació per a les Arts Contemporànies. Vic
4ª Biennal de Vic
Mapes d'Europa
----
Núm. 2-07... 24. 2002. 44 Art Contemporani. Barcelona.
10 octubre 23 novembre 2002
Núm.2-07...24
----
 Col·lecció d’art contemporani de l’Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera. Lleida.
17 octubre 30 novembre 2003
Núm.2-07...24, Variacions sobre una estètica racional.
----
Arco 03. 44 Art Contemporani. Madrid. 2003
12-18 febrero 2003
Núm.2-07...24
----
Construint la col·lecció d’art contemporani. Ingressos 1993-2003. Museu d’Art Jaume Morera. Lleida.
17 octubre 30 novembre 2003
Núm.2-07...24, Variacions sobre una estètica racional.
----
Noms propis de l’art contemporani a Lleida, cicle expositiu. Els mapes d’Europa. Albert Bayona, Treballs Museu d’Art Jaume Morera, Sala d’Exposicions Temporals el Roser. Lleida
6 maig 26 juny 2004
Núm.2-07...24, Mapes d'Europa, Sheva, 21º
----
Intencions -Sobre el visual Pere Noguera, Vanessa Pey, Humberto Rivas, Albert Bayona., Galeria 44, Barcelona.
27 setembre 10 novembre 2000
S/T 2000
----
Arco, Galeria 44, Madrid. Gabriel, Permindar Kaur, Katrin Korfmann, Enric Maurí, Carlos Pazos, Benet Rosell, Consol Rodríguez, Albert Bayona
2001
S/T 2000
----
Els darrers pintors ( de Lleida ), Espai Guinovart, Agramunt.
2002
S/T 2002
----  
Arco 02, Galeria 44, Madrid

 

newsletter2018
Interference
Poble Premier
Berlin tales

Insensatez
Time is Love
Silenci/s ACVIC
Time is Love, Malta
Time is Love, Glasgow
Inventari General, Museu Morera
Time is Love, Casablanca
Silenci/s Arts Santa Monica
Ex-New Centro di arte Contemporanea
Images contre nature,Marseille
Wow 05.TorranceArt Museum LA
Movies Fundació Marguerida de Monferrato
Intermediaciones,Medellin
Els Marges, La Panera
Movies, Fundació Marguerida de Montferrato
santcorneliarts(2),Capella Sant Corneli
Kolektiv/Belgrado
    ^